Disclaimer – GreenLogistics

Green Logistics is the leading provider of 3PL Warehousing in the Netherlands. We facilitate the most up to date storage and delivery options without you losing control of your own goods. Interested?

aeo-logo-100px dsa-logo-100px iata-logo-100px

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Green Logistics Groningen B.V. internetsite, welke toegankelijk is via greenlogisticsgroningen.nl (hierna ‘site’) en de via deze site aangeboden internetapplicaties (hierna ‘applicaties’) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze site en de applicaties betekent dat u deze en overige op deze site en applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Green Logistics Groningen B.V., haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen verstrekken de informatie, producten en diensten op deze site op basis van onderstaande voorwaarden. 1.Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Green Logistics Groningen B.V. of haar producten en diensten worden verstrekt zoals zij zijn zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is, voordat u er gebruik van maakt. 2.Green Logistics Groningen B.V. noch een van haar groepsmaatschappijen, met aan haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers zijn aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband staat met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is. 3.Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Green Logistics Groningen B.V. gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van Green Logistics Groningen B.V.. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Green Logistics Groningen B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Green Logistics Groningen B.V. sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site. 4.De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Green Logistics Groningen B.V. en/of haar groepsmaatschappijen herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de site zijn eigendom van Green Logistics Groningen B.V. en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar toeleveranciers. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Green Logistics Groningen B.V. en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar toeleveranciers. © 2011 Green Logistics Groningen B.V. Alle rechten voorbehouden. 5.De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de in uw specifieke geval van toepassing zijnde voorwaarden. Zie Algemene Voorwaarden Green Logistics Groningen B.V. op deze site. 6.Alhoewel Green Logistics Groningen B.V. al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruikmaakt van deze site. 7.Bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de site zijn uitsluitend ontwikkeld en getest voor computers waarop Windows als besturingssysteem is geïnstalleerd en (minimaal) Internet Explorer 5.5 als browser. Het gebruik van die producten en diensten met computers die niet aan deze eisen voldoen, wordt door Green Logistics Groningen B.V. niet specifiek ondersteund of getest.